2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi

25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 23 ncü maddesinde belirtilen hüküm gereği, Bakanlıkça belirlenen 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi, 01.01.2024 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yayımlanmıştır.

İlgili doküman buradan erişebilirsiniz.

Çevre ve Referans Laboratuvarı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI
2024 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ
EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME/ÖLÇÜM VE ANALİZ
Taban Fiyat5.790,00TL/İşletme
Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOC’s)1.860,00TL/kaynak
Florür Örnekleme2.680,00TL/kaynak
Klorür Örnekleme2.680,00TL/kaynak
Metal Örneklemesi3.080,00TL/kaynak
PAH’s Örneklemesi15.330,00TL/kaynak
Yarı Uçucularda Örnekleme ( PCB’s v.b)15.330,00TL/kaynak
PCDD/PCDF’s Örneklemesi17.265,00TL/kaynak
Formaldehit Örneklemesi2.680,00TL/kaynak
NH3 Örneklemesi2.680,00TL/kaynak
H2SO4 / SO3 Örneklemesi2.680,00TL/kaynak
HNO3 Örneklemesi2.680,00TL/kaynak
H3PO4 Örneklemesi2.680,00TL/kaynak
Siyanür Örneklemesi2.680,00TL/kaynak
H2S Örneklemesi2.680,00TL/kaynak
Krom 6+ Örneklemesi2.680,00TL/kaynak
Yanma Gazları (SO2, CO, O2, NOx, CO2,)   Ölçümü2.410,00TL/kaynak
İslilik Ölçümü445,00TL/kaynak
Toz Ölçümü4.160,00TL/kaynak
VOC Analizi6.380,00TL/kaynak
Toplam Organik Karbon (Portatif FID ile) Ölçümü8.230,00TL/kaynak
Florür Analizi2.010,00TL/kaynak
Klorür Analizi2.010,00TL/kaynak
Metal Analizi8.795,00TL/kaynak
PAH’s Analizi10.405,00TL/kaynak
Yarı Uçucularda Analiz ( PCB’s v.b)10.405,00TL/kaynak
PCDD/PCDF’s Analizi31.970,00TL/kaynak
Formaldehit Analizi1.610,00TL/kaynak
NH3 Analizi1.460,00TL/kaynak
H2SO4/SO3 Analizi1.250,00TL/kaynak
H3PO4 Analizi1.250,00TL/kaynak
HNO3 Analizi1.250,00TL/kaynak
Siyanür Analizi1.575,00TL/kaynak
H2S Analizi1.515,00TL/kaynak
Krom 6+ Analizi1.250,00TL/kaynak
Depo Gazı Ölçümleri (CH4, CO2, H2S, O2 ve H2   emisyonları)6.720,00TL/kaynak
Hız895,00TL/kaynak
Su Buharı (Nem)895,00TL/kaynak
KOKU KAPSAMINDA ÖLÇÜMLER
Taban Fiyat5.790,00TL/kaynak
Koku7.640,00TL/kaynak
İMİSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER
Taban Fiyat5.790,00TL/işletme
Çevre Havasında PM10 Örnekleme ve Tayin4.605,00TL/kaynak
Çevre Havasında PM10 Örnekleme ve Tayini   (Ek–2 kapsamında)41.895,00TL/nokta
Çöken Toz (Aylık)4.150,00TL/nokta
PM10’da Metal Analizi3.390,00TL/kaynak
Çöken Tozda Metal Analizi2.875,00TL/kaynak
Pasif Örnekleme, NOx, SO21.220,00TL/tüp
Pasif Örnekleme, HF, H2S, NH32.060,00TL/tüp
Pasif Örnekleme VOC’s4.160,00TL/tüp
Pasif Örnekleme, Aldehit2.370,00TL/tüp
Pasif Örnekleme BTEX2.970,00TL/tüp
Aktif Örnekleme VOC’s4.160,00TL/kaynak
Merkaptan Tayini2.060,00TL/İşletme
SO2 (Otomatik Analizör)2.125,00TL/gün-nokta
CO (Otomatik Analizör)2.125,00TL/gün-nokta
NO (Otomatik Analizör)2.125,00TL/gün-nokta
O3 (Otomatik Analizör)2.125,00TL/gün-nokta
PM10 (Otomatik Analizör)2.125,00TL/gün-nokta
Çöken Toz İçin Hava Kalitesi Modellemesi6.600,00TL/İşletme
Hava Kalitesi modellemesi (Alan ve Çizgisel Kaynak)13.335,00TL/İşletme
Hava Kalitesi Modellemesi (20 bacaya kadar)13.335,00TL/İşletme
Hava Kalitesi Modellemesi (21-40 arası baca)15.650,00TL/İşletme
Hava Kalitesi Modellemesi > 40 baca17.770,00TL/İşletme
SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER
A) KGS2 (İkinci Seviye Kalite   Güvence Sistemi) Süresince Yapılacak Ölçümler
1) Taban Fiyat61.995,00TL
2) SEÖS Tebliği Ek 1 ‘de yer   alan Standart Referans Metotlar (Kuru Analizler) için parametre başına Taban   Fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir.
2.1 Hız Nokta Kaynak Emisyonları – Borulardaki Gaz Akışlarının   Hız ve Debisinin Ölçülmesi (TS ISO 10780)8.670,00TL
2.2 Oksijenin Hacim Derişiminin Tayini – Referans Metot –   Paramanyetizma Oksijen (TS EN 14789)8.670,00TL
2.3 Azot Oksitlerin (NOx) Kütle Derişiminin Tayini –   Kemiluminesans (TS EN 14792)8.670,00TL
2.4 Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini – Yayılma   Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri ( TS EN 15058)8.670,00TL
2.5 Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin   Tayini – Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu (TS EN 12619)8.670,00TL
3) SEÖS Tebliği Ek 2 ‘de yer alan Standart   Referans Metotlar (Yaş Analizler) için, parametre başına Taban Fiyata   eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir
3.1 HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle   Konsantrasyonunun Tayini (TS EN 1911)13.430,00TL
3.2 Gaz Halindeki Florür İçeriğinin Örneklenmesi ve Tayini (ISO   15713)13.430,00TL
3.3 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle   Derişiminin Elle Tayini (TS ISO 9096)13.430,00TL
3.4 Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini, Gravimetrik   Metot (TS EN 13284-1)13.430,00TL
3.5 Kükürt Dioksit Kütle Derişiminin Tayini (TS EN 14791)13.430,00TL
3.6 Bacalarda Su Buharı Tayini ( TS EN 14790)13.430,00TL
3.7 Bacalarda Amonyak Tayini13.430,00TL
3.8 Bacalarda Hidrojen Sülfür Tayini13.430,00TL
B) YGT (Yıllık Geçerlilik   Testi) Süresince Yapılacak Ölçümler
1) Taban Fiyat47.805,00TL
2) SEÖS Tebliği Ek 1 ‘de yer   alan Standart Referans Metotlar (Kuru Analizler)için parametre başına Taban   Fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir.
2.1 Hız Nokta Kaynak Emisyonları –   Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi (TS ISO 10780)4.145,00TL
2.2 Oksijenin Hacim Derişiminin Tayini –   Referans Metot – Paramanyetizma Oksijen (TS EN 14789)4.145,00TL
2.3 Azot oksitlerin (NOx) Kütle Derişiminin   Tayini – Kemiluminesans (TS EN 14792)4.145,00TL
2.4 Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin   Tayini – Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri ( TS EN 15058)4.145,00TL
2.5 Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun   Kütle Derişiminin Tayini – Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu (TS EN   12619)4.145,00TL
3) SEÖS Tebliği Ek 2 ‘de yer alan standart   referans metotlar (yaş analizler) için, parametre başına taban fiyata   eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir
3.1 HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki   Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini (TS EN 1911)6.625,00TL
3.2 Gaz Halindeki Florür İçeriğinin   Örneklenmesi Ve Tayini (ISO 15713)6.625,00TL
3.3 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli   Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini (TS ISO 9096)6.625,00TL
3.4 Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin   Tayini, Gravimetrik Metot (TS EN 13284-1)6.625,00TL
3.5 Kükürt Dioksit Kütle Derişiminin Tayini (TS EN 14791)6.625,00TL
3.6 Bacalarda Su Buharı Tayini ( TS EN 14790)6.625,00TL
3.7 Bacalarda Amonyak Tayini6.625,00TL
3.8 Bacalarda Hidrojen Sülfür Tayini6.625,00TL
GÜRÜLTÜ KAPSAMINDA ÖLÇÜMLER
Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri ve Değerlendirme:   Tesis, İşyeri, Atölye6.740,00TL
420,00TL/nokta
Eğlence Yerleri9.030,00TL
420,00TL/nokta
Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü   Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini – Mühendislik Metodu11.830,00TL
420,00TL/nokta
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki   Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini11.830,00TL
420,00TL/nokta
Yapı Akustiği- Yapıların Akustik   Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması İçerideki Sesin   Dışarıya İletilmesi16.685,00TL
420,00TL/nokta
Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması – Genel   Hesaplama Yöntemi/Modelleme Çalışmaları20.860,00TL
Titreşim Ölçümleri (Çevresel Gürültü Kontrol   Yönetmeliği, Madde 15 (1),  (2) ve ( 4)   kapsamında)6.955,00TL
Titreşim Ölçümleri (Çevresel Gürültü Kontrol   Yönetmeliği, Madde 15 (3) kapsamında)5.100,00TL
NUMUNE ALMA
Numune Alma Taban Fiyat/İşletme2.520,00TL
Su/Atık Su/Deniz/Göl/Göletten Anlık Numune Alma (numune başına)1.305,00TL
Kompozit Numune Alma (2 saatlik)1.690,00TL
Kompozit Numune Alma (24 saatlik)2.290,00TL
Atık Yağdan Numune Alma1.155,00TL
İzolasyon Sıvılarından Numune Alma1.460,00TL
Arıtma Çamuru ve Atıktan Numune Alma1.305,00TL
Topraktan Numune Alma (kompozit numune)1.515,00TL
Sediment Numunesi Alma/Dip Çökelti Numune Alma1.425,00TL
Sterilizatörden Biyolojik İndikatör Alma (her sterilizasyon yükü   için)920,00TL
SU, ATIK SU, GÖL/GÖLET, DENİZ SUYU v.b.   KAPSAMINDA ANALİZLER
ELEKTROT İLE YAPILAN ANALİZLER/Numune Alma Tutanağında Yerinde   Ölçülen Parametreler için Toplam Fiyat (pH, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik,   Tuzluluk, Sıcaklık)800,00TL
Debi ölçümü (m3/gün)920,00TL
Seki Diski180,00TL
GRAVİMETRİK ANALİZLER(Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde,   Toplam Çözünmüş Madde, Uçucu Askıda Katı Madde vb,) (Her bir parametre için)475,00TL
Çökebilir Katı Madde240,00TL
Metal Analizleri İçin Ön İşlem865,00TL
Metaller (Her bir parametre için, Fosfor   İçinde geçerlidir)620,00TL
Alkalinite620,00TL
Amonyak/Amonyak Azotu (Distilasyon dâhil)1190,00TL
Bulanıklık Analizi270,00TL
Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5)980,00TL
Balık Biyodeneyi (ZSF) (Atık su için)1155,00TL
Balık Biyodeneyi (ZSF) (Deniz Suyu için)3835,00TL
Deterjan, Yüzey Aktif Madde, Surfaktanlar1135,00TL
Fenol / Fenol İndeksi ( UV Spektrofotometre)1395,00TL
Fenol, Fenolik Maddeler, Fenoller (GC, HPLC ön işlem dahil)6380,00TL
Florür/Floridler (Distilasyon dâhil)625,00TL
Hidrokarbonlar (Gravimetrik Metot)1900,00TL
Hidrokarbonlar (GC /FID Metodu) (SKHKY- Tablo 11.2)3835,00TL
Ham petrol ve petrol türevleri, Mineral   yağlar ve türevleri, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (GC /FID Metodu)3835,00TL
Hidrazin620,00TL
Klorür620,00TL
Klorofil –a865,00TL
Krom 6+620,00TL
Katyonlar (Na, K, Ca, Mg, vb) (Her bir parametre için)620,00TL
Kimyasal Oksijen İhtiyacı1155,00TL
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Yüksek klorürlü sularda: Örn: TS 2789   Ek A vb. Metotlara göre)1395,00TL
Nitrit/Nitrit Azotu620,00TL
Nitrat/Nitrat Azotu620,00TL
Renk620,00TL
Serbest Kükürt (S)620,00TL
Toplam Sülfür680,00TL
SAR( Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum)1830,00TL
Serbest Klor/ Aktif Klor/ Bağlı Klor/ Toplam Klor620,00TL
Sülfür620,00TL
Sülfit620,00TL
Sülfat620,00TL
Serbest Siyanür680,00TL
Toplam Siyanür1100,00TL
Zayıf asitte Çözünebilen Siyanür(Wad Siyanür)1100,00TL
Fosfat Fosforu620,00TL
Toplam Fosfor (Yakma Ön İşlemi Dahil)1475,00TL
PAHs5585,00TL
Pestisitler5585,00TL
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC)5585,00TL
Toplam Kjeldahl Azotu1190,00TL
Organik Azot1625,00TL
Toplam Azot1625,00TL
Toplam Organik Karbon (TOK)675,00TL
AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler)745,00TL
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen)3175,00TL
Yağ ve Gres1515,00TL
DENİZLERDE KURULAN BALIK ÇİFTLİKLERİANALİZLERİ
Su Kolonunda 7 noktada Numune Alma, 14 Analiz ve Taban Fiyat   Dahil79.770,00TL
Su Kolonunda Referans Noktasında Tek Noktada Numune Alma ve 2   Analiz Fiyatı Dahil9.080,00TL
Sedimentte Tek Noktada Numune Alma ve Analiz (begiota dâhil,   ekolojik izleme hariç)5.790,00TL
Sedimentte Tek Noktada Numune Alma ve Referans Noktası Analizi   (begiota dâhil, ekolojik izleme hariç)5.790,00TL
Tanecik Boyut Analizi240,00TL
TOPRAK, SEDİMENT, KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER
pH300,00TL
Elektriksel İletkenlik300,00TL
Azot1.610,00TL
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen)3.175,00TL
Metal Analizleri İçin Ön İşlem920,00TL
Metaller (Fosfor içinde geçerlidir) (Her bir parametre için)620,00TL
Krom (III), Krom (VI) (Her bir parametre için)680,00TL
PAH5.790,00TL
PCB /Aroklor5.790,00TL
Pestisitler5.790,00TL
Fenoller5.790,00TL
Organik Bileşikler (bu tabloda, analizi talep edilen   gruplandırılmamış diğer organik bileşiklerin toplamı için geçerlidir)5.790,00TL
Siyanür, Tiyosiyanat (Her bir parametre için)1.625,00TL
Toplam Petrol Hidrokarbonları5.555,00TL
Toplam Organik Halojen ( TOX)760,00TL
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC)5.790,00TL
Yağ-Gres1.570,00TL
Toprak Bünyesi325,00TL
Organik Madde585,00TL
Tanecik Boyut Analizi240,00TL
ARITMA ÇAMURU KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER
pH300,00TL
Elektriksel İletkenlik300,00TL
Metal Analizleri İçin Ön İşlem920,00TL
Metaller (Fosfor içinde geçerlidir) (Her bir parametre için)620,00TL
Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX)745,00TL
Toplam Organik Karbon (TOK)675,00TL
Azot1.460,00TL
C/N (Ayrıca TOK ve Azot ücreti alınmaz)2.085,00TL
DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl))1.515,00TL
Kuru Madde (%), Nem (%)500,00TL
LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat)1.155,00TL
LOI (Yanma kaybı)505,00TL
NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol   etoksilatarın toplamını içerir)2.260,00TL
PAH (Polisiklikaromatik hidrokarbon veya poliaromatik   hidrokarbonların toplamı )5.790,00TL
PCBler (7 türdeş) (Atıkların karekterizasyonu metodunda geçen   PCBler)5.790,00TL
Toprak Bünyesi325,00TL
Organik Madde585,00TL
ATIK KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER
Ek-2 Eluat hazırlama (numune başına olup nem   fiyatı içindedir)2.020,00TL
pH300,00TL
Elektriksel İletkenlik300,00TL
Metaller (Parametre Başına)620,00TL
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)585,00TL
Toplam Çözünen Katı (TÇK)500,00TL
Toplam Organik Karbon (TOK)675,00TL
Florür620,00TL
Klorür620,00TL
Sülfat620,00TL
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen)3.175,00TL
PCB (Poliklorlubifeniller) (7 türdeş)5.790,00TL
Fenol/Fenol İndeksi ( UV Spektrofotometre)1.395,00TL
Mineral yağ (C10 – C40)4.000,00TL
LOI (Yanma kaybı)505,00TL
Isıl Değer (Kalori)1.220,00TL
Kül715,00TL
Uçucu Madde715,00TL
BİYOLOJİK ANALİZLER
Fekal koliform715,00TL
Toplam koliform715,00TL
Entero virüsler715,00TL
Fekal Streptokok715,00TL
Protozoa Sayımı715,00TL
Salmonella715,00TL
Beggiota Bakterisi715,00TL
E coli715,00TL
TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU TESTİ ANALİZİ
Biyolojik İndikatör ile Sterilizasyon Etkinlik Testi1.190,00TL
YAKIT KAPSAMINDA ANALİZLER
ParametreKatı   Yakıt 
Numune Hazırlama Ücreti – Katı Yakıt585,00TL
Toplam Nem  – Katı Yakıt715,00TL
Kül  – Katı Yakıt715,00TL
Uçucu Madde  – Katı Yakıt715,00TL
Sabit Karbon  – Katı Yakıt525,00TL
Toplam Kükürt – Katı yakıt830,00TL
Toplam Kükürt – Sıvı yakıt830,00TL
Yanar Kükürt  – Katı Yakıt1155,00TL
Isıl Değer (Kalori)  –   Katı Yakıt1220,00TL
Isıl Değer (Kalori)  –   Sıvı Yakıt1155,00TL
Yakıtta Isıl Değer (Kalori) Tayini Sadece ısıl değer parametresi   raporlanacağı zaman ücrete, hesaplamada kullanılan nem, kül, uçucu madde ve   toplam kükürt ücretleri de dahildir.)4225,00TL

AÇIKLAMALAR

 1. Bu fiyat tarifesi 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.
 2. Fiyatlara KDV dâhil değildir.
 3. Bu fiyat tarifesinde yer almayan parametreler için Bakanlıktan “görüş” alınmalıdır.
 4. Emisyon ve imisyon ölçümlerinde, aynı parametre için, ölçüm yapılan tesisteki nokta ve kaynak
  sayısına göre aşağıdaki oranda aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir. (Emisyon ve İmisyon
  Ölçüm noktalarının sayıları ayrı ayrı değerlendirilir) (Örnek olarak 35 bacalık bir tesiste 32 bacada
  yanma gazı, 7 bacada da toz ölçülüyorsa indirim sadece 32 bacadaki yanma gazı toplam ücreti
  üzerinden yapılır, ancak toz parametresi toplam ücreti üzerinden herhangi bir indirim yapılmaz.)
  • Nokta ya da Kaynak Sayısı: ≥ 31→ ölçüm fiyatı üzerinden parametre özelinde % 15
 5. Gürültü ölçümlerinde aşağıdaki nokta sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir:
  • Nokta Sayısı: 20-50 arası → Nokta ölçüm fiyatı üzerinden %15
  • Nokta Sayısı: > 50→ Nokta ölçüm fiyatı üzerinden %20
 6. 10.10.2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği kapsamında alınan iç izleme numunelerinde ilk numune alımında analiz sonucunun uygun çıkmaması halinde, MELBES üzerinden işletme tarafından yapılan başvurunun laboratuvar tarafından güncellenmesi gerekmekte
  olup; analiz sonuç raporlarının ilgili mevzuat gereği sürelerde sıkıntı yaşanmaması adına, ücretin alınamaması gerekçesi ile bekletilmemesi ve işin tamamının yani üç numunede gerçekleştirilen analizlerin bitmesinin ardından, analiz ücretinin ilgili işletme tarafından ödenmesi beklenmelidir.
 7. Gürültü ölçümlerinde, 1 noktada gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerinde yapılacak ölçümler tek bir ölçüm olarak kabul edilir. Fiyatlandırmada, sadece aynı nokta için gündüz zaman diliminde ölçüm yapılsa da, gündüz-akşam zaman diliminde 2 ölçüm yapılsa da, gündüz-akşam-gece zaman diliminde olmak üzere 3 ölçüm yapılsa da 1 nokta için tek zaman diliminde ölçüm yapılmış olarak
  değerlendirilir.
  (1 noktada gündüz, akşam ve gece zaman diliminde yapılan ölçümün fiyatlandırması = sabit ücret + 1 nokta x “Nokta başı ücret” (TL) / nokta)
 8. Gürültü ölçümlerinde sabit fiyatın dışındaki “Nokta başı ücret” hesaplamalarında; sadece gündüz ölçüm yapılması gerektiği durumlarda asgari fiyat tarifesindeki miktar olan 420 (Dörtyüzyirmi) TL; aynı nokta için gündüz ve akşam ölçüm yapılması gerektiği durumlarda nokta başı ücret 460 (Dörtyüzaltmış) TL; gündüz, akşam ve gece ölçüm yapılması gereken durumlarda ise 510 (Beşyüzon) TL olarak uygulanır.
 9. Gürültü ölçümlerinde, gürültü kaynağı kapalıyken ve açıkken yapılan ölçüm, tek bir ölçüm olarak kabul edilir.
 10. Yetkili laboratuvarların aralarında yaptığı Taşeron ve İş Birliği anlaşmalarında, Asgari Fiyat Tarifesinin uygulanması zorunlu olup, analiz kapsamında yapılacak taşeron/işbirliği için, asgari fiyat
  tarifesi üzerinden en fazla % 20 oranında indirim uygulaması yapılabilir. Laboratuvar, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları taşeron/işbirliği hizmeti verdiği yetkili laboratuvara kesmek zorundadır. Ödemelere ilişkin belgelerin, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde sunulması zorunludur.
 11. Sanayi Odalarına, Mühendis Odalarına ve Organize Sanayi Bölgelerine bağlı laboratuvarlar da Asgari Fiyat Tarifesi kapsamında çalışırlar.
 12. Laboratuvar, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları, ölçüm ve analiz hizmeti verdiği tesise kesmek zorundadır. Yetkili laboratuvarlar, kamu kurumlarına verdikleri ölçüm ve analiz hizmeti kapsamında alacakları ödemeye ilişkin dekontları, rapor tesliminden sonra sunabilirler. Laboratuvar, Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği işlerle ilgili olan ölçüm ve analizlere ait faturaları, yüklenici firmalara kesebilir analiz raporlarını ise ilgili kamu kurumuna gönderebilirler.
 13. Laboratuvar, yapmış olduğu tüm ölçüm ve analizlere ait tahsilatı bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleştirir. Laboratuvar, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontları, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde, ilgili birime sunar. Laboratuvar, yaptığı numune alma, ölçüm ve analiz bedelinin tahsilini, Bakanlığa bildirdiği kendisine ait IBAN numaraları üzerinden yürütür.
  Kullanılan IBAN numaralarında değişiklik olması halinde de Bakanlık bilgilendirilir.
 14. Denetim yetkisine sahip yetkili mercilerce alınan denetim numunelerinin, ilgili birime sunulan Ölçüm /Analiz Raporu ekinde, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontların sunulması zorunluluğu aranmaz; ancak söz konusu belgeler, daha sonra, analizi yapan laboratuvar tarafından ilgili birime sunulur.
 15. Emisyon, İmisyon, SEÖS, Gürültü, ölçüm ve analizlerinde, fatura ve banka dekontu açıklama kısmına, ölçüme ait Emisyon Ölçüm Paneli kayıt numarası da girilir.
 16. Asgari Fiyat Tarifesine uyulmadığının tespiti halinde: Tesiste yapılan ölçüm ve analizlere ait rapor geçersiz sayılır, yetkili çevre laboratuvarına Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği
  hükümlerine göre ceza uygulanır. İlgili tesise ise 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem uygulanır. Bu durumda Bakanlık tarafından ya da Bakanlığın belirleyeceği bir başka yetkili laboratuvar tarafından ölçüm ve analizler yenilenir. Ölçüm ve analizlerin bu gerekçe ile yenilenmesi durumunda, ölçüm ve analiz masrafları ilgili tesis tarafından karşılanır.
 17. Yüzen Madde gibi görsel metotlar Asgari Fiyat Tarifesine tabi değildir.
 18. Su ve Atıksu kapsamında yapılacak metal analizlerinde ilgili tablosunda sadece “Toplam Metal” olarak belirtilen metal analizleri için “Metal Analizleri İçin Ön İşlem” ücreti alınacaktır.
 19. Ocak 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi yayımlanmadan önce MELBES üzerinden talep edilen; ancak başvurularda yer alan “Planlanan Başlangıç Tarihi” Ocak 2024 Yılı olan tüm işlerde Ocak 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi geçerli olacaktır. Bu işlerle ilgili fiyat güncellemesi MELBES tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
 20. Ölçüm bedelinin belirlenmesinden sonra parametre ilavesinin gerekli olduğu durumlarda, MELBES, mevcut talebin fiyatlandırmasının yapıldığı yıla ait asgari fiyat tarifesi üzerinden hesaplama yapacaktır.
 21. Numune alma taban fiyatı, işletmeye her numune alımına gidildiğinde uygulanacaktır. (24 saatlik kompozit numune alımında tek taban fiyat uygulanacaktır)
 22. Atık su Arıtma Tesislerinin giriş ve çıkış numunelerinin alınması gerektiğinde aynı işletme için tek numune alma taban fiyatı alınacak olup, numune alma ücreti ayrı ayrı alınacaktır.
 23. Numune alma tablosunda yer alan her bir kapsamdaki numune alma faaliyeti için taban fiyat uygulanacaktır.
 24. Balık Çiftlikleri Kapsamında, 28 Ekim 2020 ve 31288 sayılı Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği ve 25.02.2021 tarihli Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Uygulama Genelgesi çerçevesinde, numune alma ve analiz sayıları dikkate alınarak asgari fiyat bedelleri belirlenmiştir.
 25. SEÖS Kapsamında yapılan ölçümlerde, bir bacada parametrelerin bir kısmında KGS-2, bir kısmında da YGT ölçümlerinin yapılması durumunda, KGS-2 taban fiyatı uygulanır.
 26. Farklı illerde yer alan laboratuvarla tesis arasındaki mesafede km başına, gidiş ve dönüş için ayrı ayrı 7,00 TL ulaşım bedeli, MELBES Sistemi üzerinden, ölçüm ve analiz ücretlerine yansıtılacaktır. Başvuru kapsamında İmisyon ölçümleriyle ilgili, Çöken Toz, Aylık PM10 ve Pasif Örneklemenin
  olması durumunda yol ücreti, 3 ile çarpılarak hesaplanacaktır.
 27. Denetim kapsamında alınan numunelerde aynı gün içinde aynı ilde gidilen tesislere ait ulaşım bedeli, gidilen tesis sayısına bölünerek ilgili tesislere yansıtılacaktır.
 28. SKKY Tablo 11.2: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri) ‘nde yer alan Hidrokarbonlar analizi sınır değeri (6 mg/L) nedeniyle GC/FID Metodu ile yapılmalıdır. Bu nedenle analiz fiyatı ayrıca belirtilmiştir.
 29. Su, Atık Su, Göl/Gölet, Deniz Suyu vb. kapsamında numune alma tutanağında yerinde ölçülmesi zorunlu olan parametreler (pH, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik, Tuzluluk, Sıcaklık) için ilgili satırda belirtilen fiyat, toplam fiyattır. Bu parametreler, tek bir başlık altında tesis başvurusuna otomatik olarak eklenecek olup, ilgili tabloda olsa dahi ayrıca seçilmeyecektir.
 30. Bu Asgari Fiyat tarifesine göre güncelleme gerektiren hususlar çerçevesinde Sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak fiyat güncellemelerine, tesislerin ve laboratuvarların uyması zorunludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir