Günümüzde su kaynaklarının korunması ile yeterli ve temiz suyun gelecek kuşaklara aktarılması için su kirliliğinin yönetimi önem taşımaktadır.

Sanayi kuruluşlarının hemen hepsinde su tüketimi kaçınılmazdır. Endüstrilerde proses amaçlı ve insani tüketim amaçlı su ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. Evsel veya endüstriyel amaçlı suların kullanılması sonucu atıksu oluşmakta ve bu atıksular genellikle alıcı ortama (göl, nehir, dere vb) ya da kanalizasyona deşarj yolu ile bertaraf edilmektedir. Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları su kirliliğine direkt ya da dolaylı olarak etki eder.

Sanayinin ve su kaynaklarının bilinçsiz kullanımının çevre üzerindeki olumsuz etkisi tüm canlıların yaşam kalitesinde görülmektedir. Bu durum direkt veya dolaylı olarak insan hayatını da etkilemektedir. Bu sebeple çeşitli yasa ve yönetmeliklerle sanayi, kentsel, nüfus, zirai ya da kimyasal kaynaklı kirleticileri olan kuruluşlarda su kirliliği kontrolünün yapılması çevre ve insan sağlığının arttırılmasına katkı sağlamaktadır.

Bu anlamda günümüzde yürürlükte olan 25687 nolu Resmi Gazete’de 31 Aralık 2004 tarihli olarak yayınlanmış “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)”dir. Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.

Bu yönetmeliklerin dışında “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” ve “Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği” yayınlanarak muhatapların yapması gerekenler bildirilmiştir.

Ayrıca kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve kontrolü için 26047 nolu Resmi Gazete’de 08.01.2006 tarihinde yayınlarak yürürlüğe giren “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (KAAY)”ne esas uygulamalar gerçekleştirilir. Bu Yönetmelik, kanalizasyon sistemlerine boşaltılan kentsel ve belirli endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı, atıksu deşarjının izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları kapsar.

Testmer olarak, Su kirliliğinin tespiti, kontrolü ve izlenmesi amacıyla tecrübeli ekiplerimiz ile tüm sektörlerde resmi ve özel istek analizler de hizmet vermekteyiz. SKKY ve KAAY kapsamında izin ve izleme amaçlı gerçekleştirilen analizlerde Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) üzerinden dağıtılan işlerde sektörde öncü laboratuvarlar arasında hizmet vermekteyiz.