Hava kalitesinin kontrol altına alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile sınır değerler belirtilmiş ve bu sınır değerlere uyulması adına çalışmalar başlatılmıştır.

İşletmelerin baca çıkışının bulunmadığı alansal kaynaklardan (taş ocakları, madenler, tank sahaları, depolama alanları, v.b.) gerçekleştirilen faaliyetler sonucu meydana gelen kirleticiler “imisyon” olarak değerlendirilir.

İşletmede tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması, vb. işlemler gerçekleştiriliyorsa PM10 ölçümleri gerçekleştirilmelidir.

Yapılan işlemlerde meydana gelen kirleticilerin SKHKKY Ek-12’de verilen emisyon faktörleri ile işletme kapasitesine göre yapılan kütlesel debi hesabının sonucu SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1’de verilen sınır değerleri aşmaması durumunda Ek-2 h bendi 4. fıkrasına göre “tesis inceleme alanı içinde en az 2 (iki) ölçüm noktasında, hâkim rüzgâr yönü de dikkate alınarak” çöken toz ölçümü yapılmalıdır. Kütlesel debi sonucu sınır değeri aşıyor ise hava kalitesi modellemesi yapılarak Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri hesaplanmalı ve kirletici parametrelerin dağılımı haritasına istinaden ölçüm noktaları belirlenir. Ölçüm süresi birer aylık 2 (iki) ölçüm olup, toplam 2 (iki) aydır. Aylık olarak bulunacak değerler gün sayısına bölünerek bir günde çöken ortalama toz miktarı hesaplanır. Ölçüm sonuçları Ek- 2 Tablo 2.2’de verilen sınır değerleri aşması durumunda; işletme hava kalitesi katkı değerleri Tablo 2.2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin %60’ını aşmamak koşuluyla, tesis etki alanında ölçüm cihazlarıyla hava kalitesini sürekli izleyerek faaliyet gösterebilir.

Hava kalitesi ölçümlerinde Pasif Örnekleme Metodu kullanılması halinde; modelleme sonuçlarına göre hesaplanan Hava Kalitesine Katkı Değerinin en yüksek olduğu inceleme alanında 2 (iki) ay süre için en az 4 adet pasif örnekleme noktası seçilir.

İşletmede faaliyet aşamasında bacalardan meydana gelen toplam kirletici parametrelerin kütlesel debileri SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1’de verilen sınır değerleri aşması durumunda Hava Kalitesi Ölçümlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tesis etrafında yapılması gerekli görülen hava kirliliği ölçümlerini düzenleyen 6/6/2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğindeki esaslar dikkate alınır. Tesis etki alanında hava kirliliğinin ölçümünde ise SKHKKY Ek-2’de yer alan esaslar dikkate alınır.

Testmer Test ve Ölçüm Hizmetleri olarak; TÜRKAK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvar olup;

kapsamında belirtilen imisyon/hava kalitesi ölçümlerini gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca yönetmelikte belirtilen Uluslararası kabul gören modellere kısa ve uzun vadeli modelleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.