Amonyak azot ve üç hidrojen atomundan oluşan renksiz, kokusu keskindir ve hoş kokmaz gaz bileşiğidir.

Amonyak sanayide oldukça sık kullanılan bir bileşiktir. Sanayi tesislerinde soğutucu olarak kullanıldığı gibi gübre yapımında, ilaç, üre, boya, parfüm üretiminde kullanılmaktadır.

Amonyak parametresi için Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik içerisinde maruziyet limit değeri belirtilmiş ve işletmelerin bu değerin altında maruziyet ortamı sağlaması beklenmiştir. Önlemler alarak maruziyet ortamı kısıtlanamadığı durumlarda uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanların çalışanlara temin edilmesi ve kullandırılması oldukça önemlidir.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir.

İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

     a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.

     b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.

     c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.

     ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.

     d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.

     e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.

     f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

     g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
EINECS (1)CAS (2)Maddenin AdıSınır DeğerÖzel İşaret (3)
TWA (4) (8 Saat)STEL (5) (15 Dak.)
mg/m3 (6)ppm (7)mg/m3ppm

  231-635-3
  

  7664-41-7
  

  Amonyak (anhidroz)
  

  14
  

  20
  

  36
  

  50
  

  –
  

Laboratuvarımız NIOSH NMAM 6015 standardı ile ölçüm ve analizleri gerçekleştirmektedir.