Toz Ölçümleri

İş yerlerinde toz oluşumu ve birikmesi birçok alanda risk yaratmaktadır. İş Hijyeni kapsamında bakıldığında en büyük risk tozların solunması ve ciğerlerde tahribata yol açması olacaktır. Toz ölçümlerinin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden maruz kalınan toz miktarını tespit etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. İşverenin ve/veya İşveren adına İSG uzmanı/iş yeri hekiminin bu yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için öncelikle maruz kalınan toz miktarını doğru ölçüm/analiz yöntemleri ile tespit ettirmesi gerekir.

Aynı yönetmeliğin Madde 6 Risk değerlendirmesi bölümü 2. Fıkrası çok net olarak Toz ölçümleri ve raporlarına yönlendirmektedir.

Risk değerlendirmesi

MADDE 6 – 

(2) Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır.

a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,

b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,

c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,

ç) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri,

d) Toz ölçüm sonuçları,

e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,

f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

 

Testmer tecrübeli kadrosu ile İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün de uygun gördüğü MDHS 14/3 standardına göre numune alımı ve analizini gerçekleştiriyor.